Καλουμένου Αντωνία

Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας & Κανονιστικών Υποθέσεων

Antonia Kaloumenou

Η κα Καλουμένου είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και σπουδάζει στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η εργασιακή της εμπειρία προέρχεται κυρίως από τον Φαρμακευτικό χώρο, αλλά και από τον χώρο της Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε (25) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας, στα πρότυπα ISO αλλά και στους Κανονισμούς που διέπουν τα προϊόντα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Παγκόσμια Αγορά. Παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Πρόκειται για μία Επικεφαλής Ελεγκτής εγγεγραμμένη στο Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (IRCA) από το 2006.

Τα κύρια καθήκοντά της είναι η ανάπτυξη, η συντήρηση και η βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων-διεργασιών της εταιρείας (διαδικασίες και αρχές) θέτοντας και παρακολουθώντας ποιοτικούς στόχους σύμφωνα με την Εταιρική Στρατηγική. Είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων και την παρακολούθηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο των Συστημάτων Ποιότητας της Εταιρείας.

Η κα Καλουμένου εντάχθηκε στην εταιρεία τον Ιούλιο του 2021.